4 แพ็คเกจ

อุปกรณ์การเกษตร สำหรับงานไร่/ฟาร์ม
อุปกรณ์การเกษตร สาหรับงานสวนผัก/สวน ผลไม้
เครื่องมือสาหรับดูแล/ จัดการพื้นที่สีเขียว
อุปกรณ์สาหรับ ดูแลพื้นที่ทราย/ชายหาด